Szerzőinkhez

Aetas jegyzetelési útmutató, 2024

 

I. Rezümé

A tanulmányokhoz kérünk mellékelni egy 700‒900 karakterből álló rezümé szöveget magyar vagy angol nyelven, 5 kulcsfogalom megadásával

A rezümében a következő információkat kérjük közölni:

– a tanulmány célja
– utalás a szakirodalmi kontextusra: milyen hiányok vannak a kutatásban és miben különbözik a tanulmány az eddigi hasonló témával foglalkozó tanulmányoktól?
– források és módszerek: rövid utalás a felhasznált források és módszerek jellegére
– eredmények: milyen új eredmények születtek és miért fontosak ezek a kutatási terület számára?

 

II. Bibliográfia

Minden tanulmány végén kérünk közölni egy bibliográfiát a jegyzetekben említett valamennyi tétellel, hármas csoportosításban:

Levéltári források

Nyomtatott források

Szakirodalom

A levéltári források esetén kérjük a pontos megnevezés után zárójelben megadni, hogy a jegyzetekben milyen rövidítési forma szerepel. (MNL OL DL)

A nyomtatott források között a napilapokat az adott évfolyam feltüntetésével egy külön egységben kérjük jelölni, ábécé sorrend szerint rendezve.

A nyomtatásban megjelent kiadványok címleírásában a következő formátumot kérjük követni: 

Könyvek:

Urbán Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Budapest: Magvető, 1986. 88.

Schama, Simon:  Polgártársak. A francia forradalom krónikája. Budapest: Európa Könyvkiadó, 2001.

Berger Waldenegg, Georg Christoph: Mit vereinten Kräften! Zum Verhältnis von Herrschaftspraxis und Systemkonsolaidierung im Neoabsolutismus am Beispiel der Nationalanleihe vom 1854. Wien‒Köln‒Weimar: Böhlau, 2002.

Több szerző esetén a neveket gondolatjellel válasszák el egymástól; a gondolatjel előtt és utána szóköz legyen.

Sorozatok:

Kossuth Lajos Összes Munkái (KLÖM) 12. köt. Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen. Sajtó alá rendezte: Sinkovics István. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1956. 63.

Válogatás, szerkesztett munka:

Katona Tamás (szerk.): Az aradi vértanúk. 2. köt. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1983.

Fleischauer, Ingeborg – Jedig, Hugo (Hrsg.): Die Deutschen in der UdSSR in Geschichte und Gegenwart: Ein internationaler Beitrag zur deutsch-sowjetischen Verständigung. Baden-Baden: Nomos Verlag, 1990.

 Kérjük, a „Hrsg.”, „Hg.”, „ed.”, „eds.”, „dir.” rövidítéseket hagyják az eredeti nyelven.

Kötetben megjelent tanulmányok:

Pál Judit: A törvények hivatalos fordításai a Magyarországon „divatozó nyelvekre” a dualizmus korában. In: Fülep Tamás Gusztáv ‒ Papp Z. Attila ‒ Szerbhorváth György (szerk.): Palimpszesztus. Írások Bárdi Nándor 60. születésnapjára. Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet ‒ Kalligram, 2022. 25‒49.

Vocelka, Karl: Die Gegenkräfte des Liberalismus in der Donaumonarchie. In: Kammerhofer, Leopold (Hrsg.): Studien zum Deutschliberalismus in Zisleithanien 1873–1879. Herrschaftsfundierung und Organisationsformen des politischen Liberalismus. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1992. 122‒142.

Folyóiratban megjelent tanulmány:

Csorba László: „Kossuth követői…” Honvédtisztek a száműzött kormányzó kíséretében. Aetas, 37. évf. (2022) 4. sz. 5‒22.

Brucker, Gene: Bureaucracy and Social Welfare in the Renaissance: A Florentine Case Study. The Journal of Modern History, vol. 42. (1983) No. 1. 1‒21.

Napilapok cikkei:

Pesti Napló, 1861., 1864., 1868.

Népszava, 1919.

Német nyelvű folyóirat esetén a kötetszám előtt „Jg.”, francia nyelvű kiadvány esetén pedig „t.” szerepeljen.

A bibliográfiában a címleírások után kérjük feltüntetni a hivatkozott munka DOI számát. A DOI-számok kereséséhez javasoljuk a https://doi.crossref.org/simpleTextQuery oldal használatát. Az oldal kereső-ablakába egyszerre bemásolható az összes bibliográfiai tétel (max. 1000), azaz nem kell a tételeket egyenként keresni. Ha a keresett munka nem szerepel az adatbázisban, nincs további tennivaló.

 

III. Jegyzetelés

Lábjegyzeteket használunk.

Minden hivatkozás rövid (azaz nem teljes bibliográfiai leírást ad), már az első előfordulásnál is:

Könyvek:

Urbán: Batthyány Lajos miniszterelnöksége, 88.

Schama: Polgártársak, i. m.

Berger Waldenegg: Mit vereinten Kräften! 76.

Sorozatok:

Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen, 63.

Válogatás, szerkesztett munka:

Katona (szerk.): Az aradi vértanúk, 11.

Fleischauer–Jedig (Hrsg.): Die Deutschen in der UdSSR, 4.

Kötetben megjelent tanulmányok:

Pál: A törvények hivatalos fordításai, 30‒32.

Vocelka: Die Gegenkräfte des Liberalismus in der Donaumonarchie, i. m.

Folyóiratban megjelent tanulmány:

Csorba: „Kossuth követői…”, 10.

Brucker: Bureaucracy and Social Welfare, 15.

Napilapok cikkei:

A Vörös Őrség. Népszava, 1919. április. 13. 7.

Amennyiben nincs címe a közleményeknek, a rovatcímet kérjük feltüntetni.

Kérjük, egy jegyzeten belül az egyes tételeket pontosvesszővel különítsék el. Több szerző, több kiadó vagy kiadási hely esetén az elemeket hosszú kötőjellel kössék össze.

A jegyzetekben pontos oldalszámokat adjanak meg, ha ez nem lehetséges, használják az „i. m.” megjelölést.