Szerzőinkhez

 

Tisztelettel kérjük szerzőinket, írásukat e-mailben, csatolt fájlban juttassák el hozzánk, vagy kinyomtatva levélben adják postára a szerkesztőség címére:

Aetas Szerkesztőség, 6701 Szeged, Pf. 1179.

Ha kívánják, tüntessék fel annak a szerkesztőségi tagnak a nevét is, akinek a kéziratot név szerint szánják. Adják meg postai és e-mail címüket és telefonszámukat. Tanulmány esetén kérjük, hogy mellékeljenek egy kb. 200 szóból álló magyar nyelvű rezümét.

 

Folyóiratunk állandó rovatai a következők: 

Tanulmányok

Számaink 5-6 tanulmányt tartalmaznak, körülbelül 200 szavas angol nyelvű összefoglalókkal.

Műhely

Ebben a rovatban folyamatban lévő kutatások eredményeit közöljük.

Elmélet és módszer

E rovatba a történetírás módszertani és elméleti kérdéseit tárgyaló írásokat várunk.

Határainkon túl

Elsősorban Magyarország határain túl élő történészek munkásságát mutatjuk be, interjú, bibliográfia és egy tanulmányuk közlésével.

Múltidéző

E rovatba forrásközlő publikációkat várunk.

Kitekintés

A történettudomány határain túli területekre kitekintő, illetve a hagyományos tudományos műfajok kereteibe nehezen illeszthető írásokat közlünk.

Figyelő

Történeti tárgyú könyvújdonságok ismertetését és kritikáját közöljük.

 

Kérjük, a tanulmányok jegyzetelésénél a következő szabványt alkalmazzák:

 

Könyvek leírása

  1. Az első előforduláskor:

Urbán Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Budapest, 1986. 88.

Schama, Simon: Polgártársak. A francia forradalom krónikája. Budapest, 2001.

Lenski, Gerhard: Macht und Privileg. Frankfurt am Main, 1973. 76.

 

Kérjük, kiadót csak abban az esetben tüntessenek fel (két vessző között), ha annak megjelölése külön jelentőséggel bír.

Több szerző esetén a neveket gondolatjellel válasszák el egymástól.

Kérjük, egy jegyzeten belül az egyes tételeket pontosvesszővel különítsék el.

A későbbiekben alkalmazott rövidítések esetén kérjük a következő formát használni: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár (a továbbiakban: MNL OL)

A jegyzetekben pontos oldalszámokat adjanak meg, ha ez nem lehetséges, az ismételt előforduláskor használják az „i. m.” megjelölést.

 

  1. Ismételt előforduláskor:

Urbán: Batthyány Lajos miniszterelnöksége, 88.

Schama: Polgártársak, i. m.

Lenski: Macht und Privileg, 76.

 

Sorozatok esetén

  1. Az első előforduláskor:

Kossuth Lajos Összes Munkái (a továbbiakban: KLÖM) 12. köt. Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen. Sajtó alá rendezte: Sinkovics István. Budapest, 1956. 63.

 

  1. Ismételt előforduláskor:

Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen, 63.

 

Válogatás, szerkesztett munka leírása

  1. Az első előforduláskor:

Katona Tamás (szerk.): Az aradi vértanúk. 2. köt. Budapest, 1983. 11.

Fleischauer, Ingeborg – Jedig, Hugo (Hrsg.): Die Deutschen in der UdSSR in Geschichte und Gegenwart: Ein internationaler Beitrag zur deutsch-sowjetischen Verständigung. Baden-Baden, 1990. 4.

 

Kérjük, a „Hrsg.”, „Hg.”, „ed.”, „eds.”, „dir.” rövidítéseket hagyják az eredeti nyelven.

 

  1. Ismételt előforduláskor:

Az aradi vértanúk, 11.

Die Deutschen in der UdSSR, 4.

 

Kötetben megjelent tanulmányok leírása

  1. Az első előforduláskor:

Trócsányi Zsolt: A „vad gróf” portréjához. In: Lukácsy Sándor – Varga János (szerk.): Petőfi és kora. Budapest, 1970. 77.

Dirsch, Felix: Clemens Maria Hofbauer: „Heiliger der Romantik” und „Überwinder der Aufklärung”. In: Zellenberg, Ulrich E. (Hrsg.): Konservative Profile. Ideen und Praxis in der Politik zwischen FM. Radetzky, Karl Kraus und Alois Mock. Graz–Stuttgart, 2003. 10.

 

  1. Ismételt előforduláskor:

Trócsányi: A „vad gróf” portréjához, 77.

Dirsch: Clemens Maria Hofbauer, 10.

 

Folyóiratban megjelent tanulmányok leírása

  1. Az első előforduláskor:

Zimányi Vera: A Batthyány család hagyományai. Századok, 35. évf. (1982) 6. sz. 1155.

Brucker, Gene: Bureaucracy and Social Welfare in the Renaissance: A Florentine Case Study. The Journal of Modern History, vol. 42. (1983) No. 1. 15.

 

Német nyelvű folyóirat esetén a kötetszám előtt „Jg.”, francia nyelvű kiadvány esetén pedig „t.” szerepeljen.

 

  1. Ismételt előforduláskor:

Zimányi: A Batthyány család hagyományai, 1155.

Brucker: Bureaucracy and Social Welfare, 15.